تماس با ما - صنایع مدار چاپی یگانهتماس با ما

یگانه مدار الکترونیک

  • آدرس دفتر مرکزی: مشهد-بلوار پیروزی-سرافرازان 9/2 -یگانه مدار الکترونیک
  • تلفن: 051-38210582
  • فکس: 051-38408268
  • ایمیل-1: info@yeganehPCB.com
  • ایمیل-2: yeganehPCB@gmail.com
  • وب سایت: www.YeganehPCB.com
  • کد پستی: 9177113138

شماره تماس

آدرس دفتر مرکزی

ایمیل