کنترل مهندسی - صنایع مدار چاپی یگانهکنترل مهندسی

بررسی امکان پذیر بودن تولید سفارش

بخش مهندسی، با به کارگیری مباحث کارشناسی و تجربی به دست آمده در طول سال‌های بسیار، تولید مدار چاپی را کنترل می‌کند.

از این جهت، بخش فنی نقش مهمی در قبال مشتری دارد و به این دلیل سفارش مشتری را با کنترل‌های سرسختانه و DRC بررسی می‌نماید.

بخش مهندسی از نرم افزارهای CAM استفاده می کند و برنامه‌های خروجی برای ماشین آلات تولید مدار چاپی همچون:

CNC Drilling, CNC Routing, V-Cut, Printing film, E-Test, AOI

را تهیه می‌نماید.