کنترل تولید - صنایع مدار چاپی یگانهکنترل تولید

توجه به کیفیت در هر مرحله

در مراحل تولید بُرد مدار چاپی، کنترل‌های مختلفی در یگانه مدار الکترونیک انجام می‌گیرد.

کنترل استانداردها و سایر آزمون‌های کیفی توسط مدیر کنترل کیفیت انجام می‌شود در حالی که کنترل کیفیت کل مجموعه توسط بخش‌های فنی انجام می‌شود.

کنترل کیفیت هر سفارش، نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه است تا بتواند حداکثر کیفیت و یکنواختی محصول نهایی را تضمین کند.